News: Consultation on St Mary’s Brymbo

Please see below which we have been asked to share with you. 

Good afternoon,

Wrexham County Borough Council wishes to seek the views of interested parties regarding the proposal to increase capacity at St Mary’s CIW VA Brymbo. This consultation document sets out the information which consultees will need to consider to take part fully in the consultation process. This process follows regulatory guidance as set out in the School Organisation Code 2018.

The consultation period commences on 23 October 2023 and ends on 4 December 2023.

Fill in the consultation response form – online version available here: Your Voice – Wrexham (yourvoicewrexham.com)

The Council wishes to seek the views of all those with a likely interest in the proposal. It is important that all views can be taken into account before a decision is made.

You are welcome to ask any questions and let us have your views by emailing

[email protected]

Prynhawn da,

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dymuno ceisio safbwyntiau’r partïon â diddordeb mewn perthynas â’r cynnig i gynyddu capasiti disgyblion yn Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru Y Santes Fair, Brymbo. Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn nodi gwybodaeth y bydd angen i ymgyngoreion ei hystyried i gymryd rhan lawn yn y broses ymgynghori. Mae’r broses yn dilyn canllawiau rheoleiddio fel y nodir yng Nghod Trefniadaeth Ysgolion 2018.

Mae’r cyfnod ymgynghori yn cychwyn ar 23 Hydref 2023 ac mae’n dod i ben ar 4 Rhagfyr 2023.

Lenwi’r ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad – mae fersiwn ar-lein ar gael yma:Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru, Y Santes Fair, Brymbo (yourvoicewrexham.com)

Mae’r Cyngor yn dymuno derbyn barn yr holl rai sy’n debygol o fod â chysylltiad â’r cynnig.  Mae’n bwysig y gellir rhoi ystyriaeth i bob safbwynt cyn i benderfyniad gael ei wneud.

Mae croeso i chi ofyn unrhyw gwestiwn a rhoi gwybod i ni beth yw’ch barn drwy e-bostio

[email protected]

Cofion,

Tîm Mynediad a Lleoedd Ysgol